زبـان آمـوزان کـانـون زبـان ایران http://www.ilix.ir 2018-03-20T13:21:25+01:00 text/html 2016-04-24T11:14:02+01:00 www.ilix.ir حسین صفوی عضویت در گروه ها http://www.ilix.ir/post/26 <p> برای عضویت در گروه های زبان درخواست های متعددی دریافت کردم اما متاسفانه مدتی به اینجا سر نزده بودم و آنها را ندیده بودم.</p><p><br></p><p>عضویت در گروه ها:</p><p><a href="http://telegram.me/Gjoin">http://telegram.me/Gjoin</a></p> text/html 2015-06-27T22:07:43+01:00 www.ilix.ir حسین صفوی Q&A http://www.ilix.ir/post/25 <div class="cnt" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 1.5em; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><strong>سوال:</strong><p></p><p>سلام خسته نباشید... خیلی ممون ولی متاسفانه من 3بار اقدام به دانلود کردم هر 3مرتبه برای من باز نشد</p><div style="padding: 10px;"><div style="border: 1px solid rgb(230, 230, 230); padding: 5px; background-color: rgb(251, 251, 251);"><strong><span style="color: gray;">پاسخ:</span>&nbsp;</strong><br><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;"><strong>http://iliqom.persiangig.com<span style="color: rgb(0, 0, 255);">/ILI</span><span style="color: rgb(51, 153, 102);">/GrammarHigh3.pdf</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">/dl</span></strong></span><br>این لینک را امتحان کنید.</div><div style="border: 1px solid rgb(230, 230, 230); padding: 5px; background-color: rgb(251, 251, 251);"><strong>توضیح:&nbsp;</strong>اگر صفحه دانلود برای لینکی باز نشد آن را مشابه لینک بالا اصلاح کنید. البته این مشکل فقط برای برخی کاربران که احتمالا از مرورگرهای قدیمی استفاده می‌کنند پیش می‌آید.</div></div></div> text/html 2015-06-27T22:06:14+01:00 www.ilix.ir حسین صفوی How to Talk to Anyone http://www.ilix.ir/post/24 <p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><img src="file:///C:/Users/Hossein/Downloads/Saved%20Pages/%D8%B2%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D9%85%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%80%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%88%D9%86%20%D8%B2%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_files/dl.png" alt=""><img src="http://s1.picofile.com/file/7357848602/dl.png" style="font-family: tahoma; max-width: 445px; border: none; font-size: medium;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span><a href="http://iliqom.persiangig.com/audio/LarryKing/LarryKingAudio%28ilix.ir%29.mp3/download" target="_blank" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">Download Audio Book By Larry King's voice</a></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><img src="file:///C:/Users/Hossein/Downloads/Saved%20Pages/%D8%B2%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D9%85%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%80%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%88%D9%86%20%D8%B2%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_files/dl.png" alt="" style="float: right;"></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7357848602/dl.png" style="font-family: tahoma; max-width: 445px; border: none; font-size: medium;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span><a href="http://iliqom.persiangig.com/audio/LarryKing/LarryKingScript%28ilix.ir%29.pdf/download" target="_blank" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">Download Script of Audio Book</a></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><img src="file:///C:/Users/Hossein/Downloads/Saved%20Pages/%D8%B2%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D9%85%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%80%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%88%D9%86%20%D8%B2%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_files/src.png" alt=""><img hspace="0" border="0" src="http://s2.picofile.com/file/7357848816/fvrt.png" style="max-width: 445px; border: none;">&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;<a href="http://iliqom.blogfa.com/ILIX.IR" target="_blank" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">ILIX.IR</a></p> text/html 2015-06-27T22:05:12+01:00 www.ilix.ir حسین صفوی Situational English http://www.ilix.ir/post/23 <p dir="ltr" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">How can you find the most useful expressions of everyday English and then&nbsp;<strong>practise using them enough</strong>, so that you really learn them?</p><p align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong>.LISTEN &amp; SPEAK Situational English</strong>&nbsp;is the answer</p><p dir="ltr" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">It gives you listening and speaking practice with a large selection of useful expressions that foreign speakers of English need to learn. There are&nbsp;<strong>37</strong>&nbsp;sections on different themes, including:<strong>&nbsp;</strong><strong><span style="color: rgb(199, 21, 133);">Shopping</span>,&nbsp;<span style="color: rgb(51, 102, 255);">Telephoning</span>,&nbsp;<span style="color: rgb(128, 0, 128);">Business Telephoning</span>,&nbsp;<span style="color: rgb(189, 183, 107);">Meetings</span>,&nbsp;<span style="color: rgb(218, 165, 32);">Being a Guest</span>,&nbsp;<span style="color: rgb(0, 139, 139);">Helping and Thanking</span>,&nbsp;<span style="color: rgb(160, 82, 45);">Apologising</span>.</strong></p><p dir="ltr" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><img src="file:///C:/Users/Hossein/Downloads/Saved%20Pages/%D8%B2%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D9%85%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%80%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%88%D9%86%20%D8%B2%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_files/dl.png" alt="">&nbsp;<a href="http://iliqom.persiangig.com/document/Situational.English.ilix.ir.pdf/dl" target="_blank" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">Download PDF</a></p><p dir="ltr" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><img src="file:///C:/Users/Hossein/Downloads/Saved%20Pages/%D8%B2%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D9%85%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%80%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%88%D9%86%20%D8%B2%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_files/dl.png" alt="">&nbsp;Download CDs &nbsp;(<a href="http://iliqom.persiangig.com/ZIP/SituationalEn/Situational.English.ilix.ir.part1.exe/download" target="_blank" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">Part1</a>&nbsp;-&nbsp;<a href="http://iliqom.persiangig.com/ZIP/SituationalEn/Situational.English.ilix.ir.part2.rar/download" target="_blank" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">Part2</a>&nbsp;-&nbsp;<a href="http://iliqom.persiangig.com/ZIP/SituationalEn/Situational.English.ilix.ir.part3.rar/download" target="_blank" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">Part3</a>&nbsp;-&nbsp;<a href="http://iliqom.persiangig.com/ZIP/SituationalEn/Situational.English.ilix.ir.part4.rar/download" target="_blank" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">Part4</a>)</p><p dir="ltr" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><img src="file:///C:/Users/Hossein/Downloads/Saved%20Pages/%D8%B2%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D9%85%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%80%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%88%D9%86%20%D8%B2%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_files/Caution.png" alt="">&nbsp;Each part is 35MB, last part is 25MB</p><p dir="ltr" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><img src="file:///C:/Users/Hossein/Downloads/Saved%20Pages/%D8%B2%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D9%85%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%80%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%88%D9%86%20%D8%B2%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_files/Caution.png" alt="">&nbsp;After Downloading all parts, simply run "Part1" to extract all of them.</p><p dir="ltr" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><img src="file:///C:/Users/Hossein/Downloads/Saved%20Pages/%D8%B2%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D9%85%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%80%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%88%D9%86%20%D8%B2%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_files/src.png" alt="">&nbsp;<a href="http://ilix.ir/ILIX.IR" target="_blank" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">ILIX.IR</a></p> text/html 2015-06-27T22:04:15+01:00 www.ilix.ir حسین صفوی طرحی برای ارتباط زبان آموزان http://www.ilix.ir/post/22 <p> <img style="text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" alt="" src="http://iliqom.persiangig.com/ILIGroups.jpg"> میتوانید از طریق لینک زیر وارد گروه های متعدد ما شوید:</p><p><a href="http://telegram.me/Gjoin">http://telegram.me/Gjoin</a></p> text/html 2015-06-27T22:00:18+01:00 www.ilix.ir حسین صفوی مستند «کیهان، اودیسه‌ای فضازمانی» http://www.ilix.ir/post/21 <div class="post" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right;"><div class="cnt" style="font-size: 9pt; line-height: 1.5em;"><div class="bswTop" style="text-align: justify;"><div class="bswTopMiddle"><h1 class="bswTextTitle"><br></h1></div></div><div class="bswMiddle" style="text-align: justify;"><div class="bswMiddleLeft"><div class="bswMiddleRight"><div class="bswMiddleContent"><p>اخیرا دوبله فارسی فصل اول مجموعه مستند<strong>&nbsp;«<span style="color: rgb(51, 51, 153);">COSMOS: A Spacetime Odyssey</span>»</strong>&nbsp;محصول 2014 با عنوان<strong>&nbsp;«<span style="color: rgb(51, 51, 153);">کیهان، اودیسه ای فضازمانی</span>»</strong>&nbsp;توسط وب سایت ایران فیلم منتشر شده است. این مجموعه مستند، یک اثر فوق العاده زیبا، جذاب و آموزنده برای درک مفاهیم دانش پیشرفته امروز بشر همراه با بیانی ساده است. این مستند با اجرای زیبای اخترفیزیکدان، نویسنده، دانشمند و مروج علم برجسته آمریکایی&nbsp;<strong><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%84_%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86" target="_blank" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">نیل دگراس تایسون</a></strong>&nbsp;تهیه شده است.</p><p>ساخت این مستند در حال پخش، یکی از رویدادهای استثنایی در حوزه ترویج علم است. بودجه عظیم، تیم قدرتمندی از نویسندگان و حضور فردی پرشور مانند تایسون به عنوان راوی و پخش این برنامه از شبکه های پربیننده ای مانند فاکس و نشنال جئوگرافیک رویدادی است که شاید به زودی تکرار نشود.&nbsp;<a href="http://www.time.ir/fa/booklist" target="_blank" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">+</a></p><p><a href="http://1iranfilm.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-2014-cosmos-a-spacetime-odyssey-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/" target="_blank" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">لینک دانلود دوبله فارسی(+صوت اصلی) مستند از سایت ایران فیلم</a></p><p><a href="http://bigbangpage.com/?p=9816" target="_blank" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">لینک دانلود نسخه اصلی مستند از سایت علمی بیگ بنگ</a></p><p>پی نوشت:&nbsp;«کیهان، اودیسه‌ای فضازمانی»، این نام بدین معناست که کیهان همانند کتاب شعر حماسی و معروف اودیسه حاوی سرگذشت‌های فراوانی در دل خود است. مثلا میتوان شاهنامه را جایگزین ادیسه کرد،&nbsp;«کیهان، شاهنامه‌ای فضازمانی»<strong>!.</strong>&nbsp;در دوبله فارسی فیلم که توسط سایت ایران فیلم انجام گرفته در برخی موارد متوجه تغییراتی جزئی شدم، مثلا در قسمتی از مستند، واژه دانشمندان عرب(Arabic Scientists)، به دانشمندان پارس دوبله شده که علت آن را نمی‌دانم!. بخاطر تصاویر و محتوای شگفت انگیز مستند بهتر است آن را با بهترین کیفیت یعنی 1080p دانلود کنید. من خودم 6 قسمت اول را با کیفیت 720p از سایت ایران فیلم دانلود کردم اما بعد پشیمان شدم و 7 قسمت باقیمانده را با کیفیت 1080p دانلود کردم. هرچند تفاوت این دو کیفیت در نمایشگرهای LCD یا LED معمولی کوچکتر از 15 اینچ چندان محسوس نیست. &nbsp;این نوشته را امشب که آخرین قسمت این مستند زیبا را تماشا کردم برای شما می‌نویسم و باید بگم که دیدن این مستند برای دوستداران علم خالی از لطف نیست...</p></div></div></div></div></div></div> text/html 2015-06-27T21:58:02+01:00 www.ilix.ir حسین صفوی Advanced1 Unit1--Hurry sickness Unit2--The Education Gender Gap http://www.ilix.ir/post/20 <div><img src="http://s1.picofile.com/file/7357848602/dl.png" style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; text-align: right;"><img src="file:///C:/Users/Hossein/Downloads/Saved%20Pages/%D8%B2%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D9%85%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%80%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%88%D9%86%20%D8%B2%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_files/dl.png" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">&nbsp;</span><a href="http://iliqom.persiangig.com/document/Hurrysickness(iliqom.blogfa.com).pdf/download" target="_blank" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">دانلود متن کامل درس یک - Advanced1</a></div><div><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7357848602/dl.png" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="file:///C:/Users/Hossein/Downloads/Saved%20Pages/%D8%B2%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D9%85%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%80%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%88%D9%86%20%D8%B2%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_files/dl.png" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0">&nbsp;<a href="http://goo.gl/kLsndK" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">دانلود متن&nbsp;کامل درس دو -&nbsp;Advanced1</a></p><div class="cnt" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 1.5em; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><p align="justify"><img src="http://s1.picofile.com/file/7357848602/dl.png" style="font-size: 9pt; line-height: 1.5em; text-align: right;"><a href="http://www.oupe.es/es/ELT/PrivateLanguageSchoolsAdultEducationUniversities/masterclass/Galeria%20documentos/IELTS%20MC_unit4.pdf" target="_blank" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><img src="file:///C:/Users/Hossein/Downloads/Saved%20Pages/%D8%B2%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D9%85%D9%80%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%80%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%88%D9%86%20%D8%B2%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_files/dl.png" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0">&nbsp;دانلود متن کامل درس پنج - Advanced1</a></p></div></div> text/html 2015-06-27T21:42:14+01:00 www.ilix.ir حسین صفوی دانلود حل تمرینهای Workbook کانون زبان ایران High Intermediate http://www.ilix.ir/post/19 <p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7357848602/dl.png">&nbsp;&nbsp;<a href="http://iliqom.persiangig.com/document/high2%20workbook%20%28iliqom.blogfa.com%29.pdf/download" target="_blank" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">دانلود حل تمرینهای Workbook کانون زبان ایران : 2 High Intermediate</a></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7357848602/dl.png">&nbsp;&nbsp;<a href="http://iliqom.persiangig.com/document/high3%20workbook%20%28iliqom.blogfa.com%29.pdf/download" target="_blank" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">دانلود حل تمرینهای Workbook کانون زبان ایران : 3 High Intermediate</a></p> text/html 2015-06-27T21:41:11+01:00 www.ilix.ir حسین صفوی Advanced Glossary http://www.ilix.ir/post/18 <p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#444444">فهرست واژه های&nbsp;Advanced 1&nbsp;با معنی فارسی</font></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><div style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7357848602/dl.png" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<a target="_blank" href="http://goo.gl/0zKWGV" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">دانلود</a></div><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#444444">فهرست واژه های&nbsp;Advanced 2&nbsp;با معنی فارسی</font></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><div style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7357848602/dl.png">&nbsp;<a target="_blank" href="http://goo.gl/xMNZh" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">دانلود</a><font color="#444444">&nbsp;+&nbsp;<a href="https://drive.google.com/file/d/0ByoDFhmQQJQeemkxcmViY2RHZzg/edit?usp=sharing" target="_blank" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">لینک کمکی</a>&nbsp;</font></div> text/html 2015-06-27T21:39:51+01:00 www.ilix.ir حسین صفوی دانلود فایل های صوتی CD های کانون زبان ایران Advanced http://www.ilix.ir/post/17 <p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><img src="http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/musthave/24/Audio%20Disk.png" style="font-size: 9pt;">&nbsp;Advanced 2</p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><img border="0" hspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7357848602/dl.png">&nbsp;<a href="http://goo.gl/WGltq" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">دانلود کل track ها در یک فایل فشرده&nbsp;</a></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><img border="0" hspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7357848602/dl.png">&nbsp;<a href="http://goo.gl/ODln5" target="_blank" title="Advanced 2 MiniDic" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">Advanced 2 MiniDic</a></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><img src="http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/musthave/24/Audio%20Disk.png" style="font-size: 9pt;"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;Advanced 1</span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><img border="0" hspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7357848602/dl.png"><a href="http://goo.gl/sx0Fg" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">دانلود کل track ها در یک فایل فشرده</a></p> text/html 2015-06-27T21:38:31+01:00 www.ilix.ir حسین صفوی خلاصه گرامر High Intermediate 3 http://www.ilix.ir/post/16 <div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7421103331/GrammarIcon.png"></div><div><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><img hspace="0" border="0" src="http://s1.picofile.com/file/7357848602/dl.png">&nbsp;<a href="http://goo.gl/Ps2x8" target="_blank" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">دانلود فایل PDF با حجم 5 مگابایت</a></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><img hspace="0" border="0" src="http://s2.picofile.com/file/7357848816/fvrt.png">&nbsp;نویسنده : استاد آریافر</p></div> text/html 2015-06-27T21:36:21+01:00 www.ilix.ir حسین صفوی دانلود فایل های صوتی CD های کانون زبان ایران High Intermediate http://www.ilix.ir/post/15 <img src="http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/musthave/24/Audio%20Disk.png" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">&nbsp;High Intermediate 3</span><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><img border="0" hspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7357848602/dl.png">&nbsp;<a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://iliqom.persiangig.com/audio/ILICD/High-Intermediate%203.exe" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">دانلود کل track ها در یک فایل فشرده</a></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><img src="http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/musthave/24/Audio%20Disk.png">&nbsp;High Intermediate 2</p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><img border="0" hspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7357848602/dl.png">&nbsp;<a href="http://iliqom.persiangig.com/audio/ILICD/High%20Intermediate%202.exe" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">دانلود کل track ها در یک فایل فشرده</a></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><img border="0" hspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7357848602/dl.png">&nbsp;دانلود track (&nbsp;<a href="http://iliqom.persiangig.com/audio/ILICD/HighIntermediate2/Track%201.wma" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">یک</a>&nbsp;+&nbsp;<a href="http://iliqom.persiangig.com/audio/ILICD/HighIntermediate2/Track%202.wma" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">دو</a>&nbsp;+&nbsp;<a href="http://iliqom.persiangig.com/audio/ILICD/HighIntermediate2/Track%203.wma" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">سه</a>&nbsp;+&nbsp;<a href="http://iliqom.persiangig.com/audio/ILICD/HighIntermediate2/Track%204.wma" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">چهار</a>&nbsp;+&nbsp;<a href="http://iliqom.persiangig.com/audio/ILICD/HighIntermediate2/Track%205.wma" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">پنج</a>&nbsp;+&nbsp;<a href="http://iliqom.persiangig.com/audio/ILICD/HighIntermediate2/Track%206.wma" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">شش</a>&nbsp;+&nbsp;<a href="http://iliqom.persiangig.com/audio/ILICD/HighIntermediate2/Track%207.wma" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">هفت</a>&nbsp;+&nbsp;<a href="http://iliqom.persiangig.com/audio/ILICD/HighIntermediate2/Track%208.wma" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">هشت</a>&nbsp;+&nbsp;<a href="http://iliqom.persiangig.com/audio/ILICD/HighIntermediate2/Track%209.wma" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">نه</a>&nbsp;+&nbsp;<a href="http://iliqom.persiangig.com/audio/ILICD/HighIntermediate2/Track%2010.wma" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">ده</a>&nbsp;)</p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><img src="http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/musthave/24/Audio%20Disk.png">&nbsp;High Intermediate 1</p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><img border="0" hspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7357848602/dl.png"><a href="http://iliqom.persiangig.com/audio/ILICD/High%20Intermediate%201.exe" target="_blank" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">دانلود کل track ها در یک فایل فشرده</a></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><img border="0" hspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7357848602/dl.png">دانلود track (&nbsp;<a href="http://iliqom.persiangig.com/audio/ILICD/HighIntermediate1/01%20Track%201.wma" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">یک</a>&nbsp;+&nbsp;<a href="http://iliqom.persiangig.com/audio/ILICD/HighIntermediate1/02%20Track%202.wma" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">دو</a>&nbsp;+&nbsp;<a href="http://iliqom.persiangig.com/audio/ILICD/HighIntermediate1/03%20Track%203.wma" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">سه</a>&nbsp;+&nbsp;<a href="http://iliqom.persiangig.com/audio/ILICD/HighIntermediate1/04%20Track%204.wma" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">چهار</a>&nbsp;+&nbsp;<a href="http://iliqom.persiangig.com/audio/ILICD/HighIntermediate1/05%20Track%205.wma" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">پنج</a>&nbsp;+&nbsp;<a href="http://iliqom.persiangig.com/audio/ILICD/HighIntermediate1/06%20Track%206.wma" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">شش</a>&nbsp;+&nbsp;<a href="http://iliqom.persiangig.com/audio/ILICD/HighIntermediate1/07%20Track%207.wma" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">هفت</a>&nbsp;+&nbsp;<a href="http://iliqom.persiangig.com/audio/ILICD/HighIntermediate1/08%20Track%208.wma" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">هشت</a>&nbsp;+&nbsp;<a href="http://iliqom.persiangig.com/audio/ILICD/HighIntermediate1/09%20Track%209.wma" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">نه</a>&nbsp;+&nbsp;<a href="http://iliqom.persiangig.com/audio/ILICD/HighIntermediate1/10%20Track%2010.wma" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">ده</a>&nbsp;)</p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><img border="0" hspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7357848602/dl.png"><a href="http://iliqom.persiangig.com/audio/ILICD/High%20Intermediate%201%20Dictionary.exe" target="_blank" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">دانلود High-Intermediate 1 Mini-dictionary</a></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">توجه: فایل Mini Dictionary به فرمت ISO می باشد، شما میتوانید با استفاده از نرم افزار&nbsp;<a href="http://p30download.com/fa/entry/586/" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">UltraIso</a>&nbsp;یا<a href="http://p30download.com/fa/software/category/cd-dvd/image-tools/" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">نرم افزار های مشابه</a>، فایل ایمیج را باز کرده و روی یک سی دی خام ضبط کنید.</p> text/html 2015-06-27T21:35:12+01:00 www.ilix.ir حسین صفوی خلاصه گرامر High Intermediate 2 http://www.ilix.ir/post/14 <div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7421103331/GrammarIcon.png"></div><div><img hspace="0" border="0" src="http://s1.picofile.com/file/7357848602/dl.png" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">&nbsp;</span><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://iliqom.persiangig.com/ILI/GrammarHigh2.pdf" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">دانلود فایل PDF با حجم 4 مگابایت</a><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><img hspace="0" border="0" src="http://s2.picofile.com/file/7357848816/fvrt.png" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">&nbsp;نویسنده : استاد آریافر</span></div> text/html 2015-06-27T21:32:08+01:00 www.ilix.ir حسین صفوی Word Frequency List http://www.ilix.ir/post/13 <div style="direction:ltr;text-align:left"> <div style="text-align: left;"><br></div><div><div class="cnt" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 1.5em; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><p class="auto-style1" style="text-align: left; font-weight: bold;"><font color="#000066">No.1:<strong>&nbsp;Longman Communication 3000&nbsp;</strong></font><font color="#000000">(Fifth Edition - 2010)&nbsp;Highly Recommended</font></p><p class="auto-style1" style="text-align: left; font-weight: bold;">The Longman Communication 3000 is a list of the&nbsp;<strong>3000 most frequent words</strong>&nbsp;in both&nbsp;<strong>spoken and written English</strong>, based on statistical analysis of the&nbsp;<strong>390 million words</strong>&nbsp;contained in the Longman Corpus Network – a group of corpuses or databases of authentic English language. The Longman Communication 3000 represents the core of the English language and&nbsp;<strong>shows students of English which words are the most important for them to learn and study in order to communicate effectively in both speech and writing.&nbsp;</strong>Analysis of the Longman Corpus Network shows that these 3000 most frequent words in spoken and written English account for 86% of the language. This means that by knowing this list of words, a learner of English is in a position to understand&nbsp;<strong>86% or more</strong>&nbsp;of what he or she reads</p><p class="auto-style1" style="text-align: left; font-weight: bold;"><strong><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://iliqom.persiangig.com/document/comm3000.pdf" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">Download 2 MB</a></strong><img border="0" hspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7357848602/dl.png"></p><font color="#000033"><p class="auto-style1" style="text-align: left; font-weight: bold;">&nbsp;</p><p class="auto-style1" style="text-align: left; font-weight: bold;"><strong><font color="#990000">: Other resources</font></strong></p></font><p class="auto-style1" style="text-align: left; font-weight: bold;"><font color="#000033">No. 2:&nbsp;<strong>1100 words you need to know</strong></font>&nbsp;(Fourth Edition - 2000) By: Murray Bromberg, Melvin Gordon<br>Invest fifteen minutes a day for forty-six weeks in order to master 920 new words and almost200 useful idioms</p><p class="auto-style1" style="text-align: left; font-weight: bold;"><strong><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://iliqom.persiangig.com/document/1100_Words_You_Need_to_Know.pdf" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">Download 3 MB</a></strong><img border="0" hspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7357848602/dl.png">&nbsp;</p><p class="auto-style1" style="text-align: left; font-weight: bold;">&nbsp;<font color="#000000">There are also many other resources both on the web like:<a href="http://www.wordfrequency.info/" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">http://www.wordfrequency.info</a>&nbsp;or in the form of book which you can use to improve and enhance your English vocabulary&nbsp;as fast as possible<br>I hope you find it useful</font></p></div></div> </div> text/html 2015-06-27T21:25:22+01:00 www.ilix.ir حسین صفوی ILI Idiom and Exprssion Reference http://www.ilix.ir/post/12 <div style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">اهمیت فراگیری اصطلاحات٬ کاربرد زیاد آن هاست در حالی که اصطلاحات مانند عبارت های معمولی نیستند که بتوان به راحتی با نگاه کردن به کلمات تشکیل دهنده آنها به معنیشان پی برد.</div><div style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">بهترین راه بخاطر سپردن اصطلاحات٬ تماشای فیلم زبان اصلی و استفاده آنها در محاورات&nbsp;است.</div><div style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">این&nbsp;اولین مجموعه از اصطلاحات انگلیسی کتاب های کانون زبان&nbsp;است که&nbsp;در وبلاگ قرار می دهم٬در بعضی اصطلاحات مثال ها و توضیحات آنها را تغییرات جزئی دادم تا قابل فهم تر و آسان تر باشد.</div><div style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">* اگر با اشکالی&nbsp;مواجه شدید لطفا آنرا از قسمت نظرات با من در میان بگزارید تا آن را اصلاح کنم.&nbsp;</div><div align="justify" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">&nbsp;</div><div align="justify" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><img border="0" hspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7357848602/dl.png">&nbsp;<a href="http://iliqom.persiangig.com/document/Expressions%20Of%20Intermediate.pdf" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">دانلود ILI Expressions Of Intermediate</a>&nbsp; +&nbsp;<a target="_blank" href="https://sites.google.com/site/iliqom/book/Expressions%20Of%20Intermediate.pdf?attredirects=0&amp;d=1" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;">دانلود از لینک کمکی</a></div>